เกียรติยศและศักดิ์ศรีของลูกจ้างส่วนราชการ

...ผู้ปิดทองหลังพระ รับภาระจากฟ้าจรดดิน ไม่มีเกียรติ แต่มีกิน อุทิศชีวินแด่ชาติศาสน์กษัตริย์ นิรันดร์ ...

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

หนังสือแจ้งลูกจ้างส่วนราชการ สพท.ชพ2 ทราบ

27 ความคิดเห็น:

 1. กระทู้สีอ่านยากมาก ยายแก่แล้วเปลี่ยนสีใหม่ได่บ่.....

  ตอบลบ
 2. สาระสำคัญของเรื่อง
  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับบำนาญปกติและบำนาญพิเศษ แต่โดยที่การกำหนดให้เรียกชื่อเป็นบำนาญปกติและบำนาญพิเศษอาจเกิดความสับสนและซ้ำซ้อนกับข้าราชการ จึงกำหนดให้เรียกบำนาญปกติและบำนาญพิเศษเป็นบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนโดยมีสาระสำคัญดังนี้
  1. กำหนดให้ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิรับบำเหน็จปกติซึ่งมีเวลาทำงานตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษสามารถขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อลูกจ้างประจำได้รับเงินดังกล่าวจากส่วนราชการผู้เบิกแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการขอรับอีกไม่ได้
  2. กำหนดให้สิทธิในบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนเริ่มตั้งแต่ลูกจ้างประจำออกจาก งานจนกระทั่งผู้นั้นถึงแก่ความตาย
  3. กำหนดให้บำเหน็จรายเดือน คำนวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจำนวนเดือนทำงานหารด้วย สิบสองผลลัพธ์เป็นเท่าใดให้หารด้วยห้าสิบ
  4. กำหนดให้บำเหน็จพิเศษรายเดือน คำนวณโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่าเป็นผู้กำหนดตามจำนวนที่เห็นสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจำ ดังนี้
  (1) กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติ ให้คำนวณจากหกถึงยี่สิบสี่เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย ผลลัพธ์เป็นเท่าใดให้หารด้วยห้าสิบ
  (2) กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้คำนวณจากสามสิบหกถึงสี่สิบสองเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายผลลัพธ์เป็นเท่าใดให้หารด้วยห้าสิบ
  5. กำหนดให้ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษที่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงความประสงค์ขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้ ที่ยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษจากทางราชการในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ สามารถแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษเป็นบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีแทนได้
  6. กำหนดบทเฉพาะกาล ให้ลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษที่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงความประสงค์ขอรับเป็นบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนได้ ซึ่งออกจากงานในปีงบประมาณ 2552 โดยได้แสดงความประสงค์ขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จพิเศษก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและได้รับเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษไปแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นขอรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณีได้ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ โดยต้องนำเงินบำเหน็จปกติ หรือเงินบำเหน็จพิเศษที่ได้รับไปแล้วมาคืนต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดทั้งจำนวน

  ตอบลบ
 3. นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุม ครม. วันที่ 25 สิงหาคม 2552 ว่าที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างประจำที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 ราย สามารถเลือกขอสิทธิการรับบำเหน็จ หรือบำนาญในช่วงเกษียณอายุงานได้ เช่นเดียวกับข้าราชการ เริ่มตั้งแต่ปี 2553 สำหรับบำนาญที่จะได้รับต่อเดือนคำนวณแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 9,800-10,000 บาท /เดือน

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...


  จากการประชุมวันที่ 24ม.ค.53 ที่เทคนิคกรุงเทพฯ ผอ.กพ.แจ้งว่าใช้แน่นอนวันที่1เม.ย.53 มี 4แท่ง คือบริการ สนับสนุน ช่าง(เชี่ยวชาญ) และเทคนิค "

  29 มกราคม 2553, 13:34....................................................................................ม2ท / ม.มหิดล / กทม

  ตอบลบ
 5. ประชุมเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ ( 28/01/53 )

  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง ขอเพิ่มเติมในร่างระเบียบกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 8) 2552 ว่าด้วย ค่ารักษาพยาบาล บำเหน็จตกทอด 15 เท่าของเงินเดือน การขยายฐานกรอบแท่งเงินเดือนลูกจ้างประจำ และพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2494 รับราชการครบ 20 ปี สามารถเลือกรับบำนาญ ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีเทคนิคกรุงเทพ

  ตอบลบ
 6. ลูกจ้างสพฐ.ที่น่ารักทุกท่าน เมื่อ 29 ม.ค. 53 ที่ผ่านมา มีการประชุม ของ กคศ.นำเรื่องลูกจ้างที่มีวุฒิครู เข้าหารือที่กคศ.แต่มีเรื่องติดขัดบางประการเรื่องเลยยังไม่ผ่าน คาดว่าคงได้รับข่าวดีเร็วๆนี้(เอาวุฒิครูเข้าก่อนวุฒิอื่นตามมาทีหลัง)...

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ15 กุมภาพันธ์ 2553 00:36

  กล่าวว่า...
  การจัดกลุ่มตำแหน่งลูกจ้างประจำมีดังนี้ท่านคิดอย่างไร เดิมมี1,286 สายงานลดลงเหลือ 345 สายงานดังนี้ 1.กลุ่มบริการพื้นฐาน มี2ระดับ(บ1และ บ2)
  2.กลุ่มสนับสนุน จำนวนชั้นงาน 2-4ระดับ(ส1ส2ส3ส4)3.กลุ่มช่างจำนวนชั้นสายงาน2-4ระดับ(ช1ช2ช3ช4)4.กลุ่มเทคนิคพิเศษจำนวนชั้นมี1-3ระดับ(ท1ท2ท3)คิดอย่างไร

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ18 กุมภาพันธ์ 2553 16:56

  คพร.ปรับโครงสร้างเงินเดือน “พนักงานราชการ” กำหนดปรับเพิ่มเงินเดือนได้สูงสุดไม่เกิน 12% ต่อปี จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 8% พร้อมสั่งวางระบบสารสนเทศติดตามอัตรากำลังพนักงานราชการในส่วนราชการต่างๆ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาในอนาคตต่อไป

  นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) วานนี้ (17 ก.พ.) มีมติอนุมัติการกำหนดกรอบกำลังอัตราพนักงานราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจกับอัตรากำลังทุกประเภท ที่มีอยู่ในส่วนราชการ โดยกำหนดให้ส่วนราชการจ้างพนักงานราชการในภารกิจหลักได้ไม่เกิน 10% จ้างพนักงานราชการได้ไม่เกิน 50% สำหรับภารกิจรองและจ้างพนักงานในภารกิจสนับสนุนได้ไม่เกิน 75% พร้อมทั้งให้ใช้ระบบกลไกสัญญาจ้างในการเชื่อมโยงการบริหารผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คพร.ยังมีการปรับโครงสร้างอัตราผลตอบแทนของพนักงานราชการประเภททั่วไปให้ เป็นไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของพนักงานราชการ

  “ขณะ ที่จำนวนลูกจ้างประจำที่อยู่ในส่วนราชการมีกว่า 2 แสนคนต้องใช้เวลา 20 ปีกว่าลูกจ้างประจำจะเกษียณอายุจนหมด โดยจะเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการทั้งหมด ซึ่งขณะนี้เรามีจำนวนพนักงานราชการทั้งสิ้น 9 หมื่นถึง 1 แสนคน และต้องยอมรับว่างบประมาณภาครัฐ 42% ต้องใช้จ่ายเป็นค่าบุคลาการทั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง” นายวีระชัยกล่าว

  นายวีระชัย ยอมรับว่า ที่ผ่านการระบบการจ้างพนักงานราชการมีปัญหาบ้าง เช่น บางกรณีมีการจ้างพนักงานราชการอายุ 4 ปี หรือทำสัญญาจ้างตามที่ระยะเวลาในการดำเนินภารกิจนั้นๆ แต่กลับพบว่าเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้างมีการประเมินผลงานของพนักงาน ราชการเพียงผ่านๆ เท่านั้น และต่อสัญญาจ้างให้พนักงานราชการโดยอัตโนมัติ หรือบางกรณีแม้ภารกิจหมดไปแล้วก็ยังมีการจ้างพนักงานราชการต่อ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ไม่สอดคล้องกับพนักงานราชการที่ไม่ใช่การจ้างงานตลอดชีพและไม่เป็นภาระงบ ประมาณต่อรัฐบาลในระยะยาว รวมถึงการไม่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการดำเนินการเฉพาะ กิจที่จำเป็นเท่านั้น

  ส่วนการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนพนักงาน ราชการนั้น คพร.มีมติปรับโครงการการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนของพนักงานราชการให้เพิ่ม ขึ้นในอัตราสูงสุดไม่เกิน 12% ต่อปีจากที่ก่อนหน้านี้กำหนดให้เพิ่มอัตราเงินเดือนได้ไม่เกิน 8% เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้พนักงานราชการที่ปฏิบัติ หน้าที่อยู่ในการดูแลนักโทษของกรมราชการทัณฑ์เพื่อถือว่าเป็นงานที่ไม่น่า อภิรมย์และมีความเสี่ยง โดยมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้พนักงานราชการที่มีจำนวน 600 คนในอัตรา 1 พันบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินประมาณ 6 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น

  นาย วีระชัย กล่าวว่า ได้สั่งการให้สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อให้มีระบบออนไลน์กับทุกส่วนราชการเพื่อให้ทราบว่าแต่ ละส่วนราชการมีอัตราพนักงานราชการจำนวนเท่าใดและกำหนดให้ทำให้แล้วเสร็จภาย ในเดือนเม.ย.พร้อมทั้งกำหนดระบบการประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
  ที่มา - กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ24 กุมภาพันธ์ 2553 21:15

  เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 23 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย นำโดยนายชินภัทร ปันยารชุน ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอบคุณที่ครม.เห็นชอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552 พร้อมยื่นหนังสือเรื่องสวัสดิการหลังเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยขอให้เพิ่มเติมสิทธิค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมบำเหน็จตกทอด 15 เท่าของเงินเดือน และขอให้ปรับปรุงพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 รับราชการ 20 ปี ลาออกขอมีสิทธิ์เลือกรับบำนาญ

  ตอบลบ
 10. ศูนย์ประสานงานลูกจ้างสพทชพ2แงตำแหน่งลูกจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสพทชพ2ดังนี้ นักการภารโรง เปลี่ยนเป็น พนักงานสถานที่ ยาม เปลี่ยนเป็น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานบริการ ยังคงเดิม(กลุ่มบริการพื้นฐาน)พนักงานขับรถ เปลี่ยนเป็น พนักงานขับรถยนต์ พนักงานพิมพ์ดีดเปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์(กลุมสนับสนุน) ช่างปูนชั้น 3เปลี่ยนเป็น ช่างปูนระดับ 3 ช่างไม้ชั้น3 เปลี่ยนเป็น ช่างไม้ระดับ 3ช่างครุภัณฑ์ชั้น3 เปลี่ยนเป็นช่างครุภัณฑ์ ระดับ3(กลุ่มช่าง)

  ตอบลบ
 11. ประชาสัมพันธ์ข่าว สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย

  เรียน สมาชิกลูกจ้างส่วนราชการทุกท่าน
  สมาคมฯ เรามีอีเมล์กลาง เพื่อให้สมาชิกได้เปิดอ่านข้อมูลข่าวสาร
  ส่งข้อมูลเข้าอีเมล์สมาคมฯ ถามตอบ ตามอีเมล์ ข่างล่างที่ให้ได้ทุกท่านทุกคน
  ทางสมาคมฯ ยินดีที่จะตอบคำถาม ได้ตลอด 24 ชม. ฟรี แก่สมาชิกทุกท่าน
  เปิดอ่านข้อมูล อีเมล์สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ทางอีเมล์นี้
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2552ณโรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
  วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553
  E-mail G.E.A.Thailand@hotmail.com

  Password : 123456

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 00:05

  ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคน ลูกจ้างประจำกระทรวงสาธารณสุขอยากเห็นปัญชีเงินเดือนใหม่ และอยากทราบว่าเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของลูกจ้างประจำจะได้หรือเปล่า? ช่วยตอบด้วย (คนรู้) ครั้งก่อนอ่านของสำนักงานปลัดกระทรวงบอกว่าจะทำให้เสร็จภายใน 3 เดือน แต่ไม่ทราบว่าท่านนับตั้งแต่เดือนไหนถึงจะครบ 3 เดือน ขอความกรุณาด้วยคะ ทำงานหนักเหมือนกันทำไมต้องแยกสิทธิด้วย ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 02:19

  ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราช ของลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ขอได้ บม ได้กรณีเงินเดือนเทียบเท่าข้าราชการระดับ 3 อายุราชการ 8 ปีขึ้นไปและเงินเดือน 7,940 บาท และท่านที่สามารถขอ บช ได้ได้กรณีเงินเดือนเทียบเท่าข้าราชการระดับ 6 อายุราชการ 8 ปีขึ้นไปและเงินเดือน 14,330 บาท ท่านสามารถโหลดเอกสารได้ที่ Esa-cm.org ได้ครับตารางเปรียบเทียบระดับเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ฉบับใหม่ ..ชาติเชียงใหม่

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ12 มีนาคม 2553 02:29

  ลูกจ้างประจำกระทรวงสาธารณสุขอยากเห็นปัญชีเงินเดือนใหม่ และอยากทราบว่าเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของลูกจ้างประจำจะได้หรือไม่ ขอตอบว่าได้แน่แต่ต้องหลัง1เมษาพร้อมกับเงินเดือนใหม่ของกรมบัญชีกลางขอตอบอีกนิดเกี่ยวกับการบรรจุลูกจ้างเป็นข้าราชการตอนนี้ กพ.กำลังเชิญคณะกรรมการในการปรับเปลี่ยนหารืออยู่ เป็นคณะทำงาน สพฐ.คาดว่า หลังวันที่31มีนาคงจะมีรายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปขอทุกท่านอดใจรออีกนิด... คณะทำงาน

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2553 00:17

  ... สำหรับท่านที่มีปริญญาบัตรและมีใบประกอบวิชาชีพครู ในระหว่างที่รอขอปรับเปลี่ยนเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (อาจจะนานสักหน่อย) ให้ทำเรื่องขอปรับเปลี่ยนเข้ากลุ่มใหม่ เป็นกลุ่มสายงานสนับสนุน ในตำแหน่ง ครูช่วยสอน ที่พอจะมีโอกาสก้าวหน้ามากว่าสายงานช่าง ตำแหน่งช่างครุภัณฑ์ (ส่วนมาก สพท. จะปรับเปลี่ยนไปอยู่กลุ่มสายงานช่าง ) นำเรื่องการปรับเปลี่ยนปรับปรุงตำแหน่งเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานการปรับเปลี่ยนลูกจ้างประจำ ( เหมือนที่ขอทำปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นช่างครุภัณฑ์ ) เสร็จแล้วนำเสนอต่อท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด เพื่อการอนุมัติดำเนินการต่อไป ส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งกลุ่มสายสนับสนุน ในตำแหน่ง ครูช่วยสอน มีดังนี้

  1. ตำแหน่งครูช่วยสอน ระดับ 1 กลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุม่ที่ 1 อัตราค่าจ้าง 5,840 - 18,190 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  - แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

  2. ตำแหน่งครูช่วยสอน ระดับ 2 กลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 1-2 อัตราค่าจ้าง 7,100 - 22,220 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  - แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งครูผู้ช่วย ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

  - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเที่ยบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

  - แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ

  - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเที่ยบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

  3. ตำแหน่งครูช่วยสอน ระดับ 3 กลุ่มบัญชีค่าจ้างกลุ่มที่ 2-3 อัตราค่าจ้าง 7,940 - 29,320 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  - แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งครูช่วยสอน ระดับ 2 ซึ่งเคยปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

  - แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ

  - ได้รับวุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวขอ้งกับลักษญะงานในหน้าที่

  ... จะเห็นได้ว่าแต่ละข้อจะมีคำว่า " หรือ " กำกับไว้ เป็นคุณสมบัติที่ไม่ตายตัว สามารถเลือกข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งได้ (คงจะไม่เป็นการตีความเข้าข้างตัวเองเกินไปนะครับ ).... แต่... ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และผู้บริหารของท่าน ว่าจะมีวิสัยทัศน์และหลักธรรมาภิบาล ในการปกครองลูกน้อง มีการสร้างขวัญและกำลังให้ผู้ปฏิบัติงานมากน้อยขนาดไหน ในหลักการและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เรื่องวุฒิการศึกษาใบประกอบวิชาชีพและคำสั่งให้ปฏิบัติการช่วยสอน ท่านผอ.โรงเรียนลงชื่อรับรองการปฏิบัติงาน มีครบทุกอย่าง คงไม่มีปัญหา... ก็เราสู่อุตสาห์ขยันหมั่นเพียรร่ำเรียนมา ขอให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามวุฒิการศึกษา อย่างน้อยๆ ก็เห็นแก่เด็ก ..ชัยยุทธ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ26 เมษายน 2553 01:10

  ... สวัสดีครับคุณ ลูกจ้างประจำ วุฒิครู .....

  ... ผมกำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนข้ามกลุ่มสายงาน จากสายงานช่าง ไปสายสนับสนุน ในตำแหน่งครูช่วยสอน .. ก็เก็บรวบรวมเอกสารและหลักฐานต่างๆอยู่ เป็นคำสั่งที่ได้ปฏิบัติงานในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนนี้หละครับ นำมาจัดทำเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วยเอกสารและหลักฐานดังนี้

  - หนังสือนำส่ง เรื่อง เสนอขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

  - ข้อมูลผู้รับการประเมิน

  - รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

  - การปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่

  - คำรับรองการปฏิบัติงาน

  - คำสั่งให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ช่วยสอน

  - แบบประเมินผลคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ( สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 4 ชุด )

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน เพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

  - วุฒิการศึกษา / เกียรติบัตรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ

  - ภาพถ่ายการทำกิจกรรมต่างๆ

  - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราจะทำการปรับเปลี่ยนไปกลุ่มใหม่

  ... ขอบอกไว้ก่อนครับ.. เป็นการนำเสนอผลงานและความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่กฏเกณฑ์ที่ตายตัว จะผิดหรือถูกไม่อาจตอบได้ จนกว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติ แต่ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ที่จะลอกเลียนแบบ อันไหนไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไป ......

  ... มันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นครั่งแรกที่เราจะทำการปรับเปลี่ยนไป ยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบหลักการที่กำหนดไว้ แต่ก็ต้องทำ

  ( ดำน้ำไปเลือยๆ คงหาที่โผล่เจอ ).. หากไม่ผ่านเราพอมีแนวทางนำมาปรับปรุงแก้ไขนำเสนอขึ้นใหม่ได้ ( ไม่ท้อและไม่ถอย )การนำมาปรับปรุงแก้ไข มันเป็นงานง่ายยิ่งกว่าเริ่มต้นทำใหม่ คนที่อนุมัติตำแหน่งก็ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ท่านคงไม่ใจดำกับลูกน้องตัวเองหรอกนะ ( ปลอบใจตัวเองไปเลื่อยเปลื่อย ) ดูตัวอย่าง ครูเขาทำอาจารย์ 3 (คศ.3) ที่มีเงินประจำแหน่งยังปรับปรุบแล้วปรับปรุงอีกเลย ..

  ... สวัสดีครับ นางรอง 3 สพท. บร.3... หายไปนานแล้วนะครับ ที่ไม่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล ฝากความคิดถึง คนสพท. บร.3 ทุกท่านด้วย และหวังว่าคงจะเริ่มทำผลงานการประเมินนะครับ ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร๊าบ ........

  ... ขอฝากคน สพฐ. สพท. ทุกท่าน สู้นะครับอย่าพึ่งท้อ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ทำเลยครับ ... เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เริ่มทำ และคิดจะทำ .. ถ้าหากท่านใดมีข้อมูลหรือข้อเสนอชี้แนะอะไรเพิ่มเติม Chaiyut . ยินดีรับทุกความคิดเห็นครับ ....

  ........................ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ................................

  ......................................... Chaiyut ..............................................

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ14 พฤษภาคม 2553 01:44

  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
  ลูกจ้างประจำ
  (เฉพาะหมวดฝีมือ และที่มี ชื่อลักษณะเหมือน ข้าราชการ)
  1. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
  บรรจุไม่น้อยกว่า 8 ปี (ก่อน 6ตุลาคม...) และได้ค่าจ้าง
  เทียบเท่าเงินเดือนขั้นต่ำของ
  ข้าราชการระดับ 3 *
  2. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
  บรรจุไม่น้อยกว่า 8 ปี (ก่อน 6 ตุลาคม…) และได้ค่าจ้างเทียบเท่าเงินเดือนขั้นต่ำ
  ของข้าราชการระดับ 6** หรือ
  ได้ บ.ม.แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
  ได้ บ.ช.แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
  ได้ จ.ม.แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  หมายเหตุ * เงินเดือนขั้นต่ำข้าราชการระดับ 3 : 6,530 บาท (เริ่ม 1 ตุลาคม 2548)
  ** เงินเดือนขั้นต่ำข้าราชการระดับ 6 : 12,040 บาท (เริ่ม 1 ตุลาคม 2548) เนื่องจากค่าจ้าง
  ลูกจ้างประจำไม่มีขั้นเทียบเท่าอัตราเงินเดือนดังกล่าว จึงให้ใช้ค่าจ้างขั้น 12,180 บาทแทน
  *** ลูกจ้างประจำที่ไม่อยู่ในหมวดดังกล่าว หากได้รับการเปลี่ยนหมวดฝีมือ/ที่มีชื่อเหมือนข้าราชการ
  สามารถขอพระราชทานได้ทันที หากอายุราชการหรือค่าจ้างอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
  พี่น้องหัวอกลูกจ้างด้วยกันต้องการแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขอความกรุณาmailมาครับ ชาติ 089-0157438  ชาติ เชียงใหม่ chart4301@hotmail.com -

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ31 พฤษภาคม 2553 21:47

  กรมบัญชีกลางว่า... หนังสือได้ออกมายังปลัดกระทรวงการคลังแล้ว แต่... ต้องรอหนังสือคำสั่งมอบกรอบตำแหน่งลูกจ้างประจำจาก กพ. ... เราลูกจ้างประจำทุกๆท่าน( รวมทั้งผมด้วย..)คงต้องร้องเพลงรอ... รอ .. และก็รอต่อไป ..

  ... สำหรับการปรับเข้ากลุ่มใหม่และเข้าแท่งเงินเดือนใหม่ ต้องรอหนังสืสั่งการจาก กพ. ก่อน ในระยะนี้คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ขอฝากท่านใดที่จะทำการปรับเข้ากลุ่มใหม่ ปรับเปลี่ยนข้ามกลุ่มสายงาน หรือปรับชั้นใหม่ จาก 1 ไป 2,3,4 /หัวหน้า ให้จัดเก็บเตรียมเอกสารวุฒิบัตร คำสั่งและผลงานการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามที่กรมกำหนด ไว้ให้พร้อมเพื่อรอการประเมินได้เลยครับ ....

  ... การเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้มีโอกาสได้พูดคุยแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลายๆท่าน จากนครพนม,มุกดาหาร, กาฬสินธ์ 1 หลายๆท่านต่างให้ข้อมูลที่คล้ายกัน และที่มีความคิดเห็นตรงกันหรือเหมือนกันคือ ผู้บริหารในโรงเรียนไม่ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เมื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ กลัวจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม บางโรงเรียนถึงขนาดต้องทำสัญญาหรือหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เป็นอย่างนี้แล้ว .. ขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานจะยังมีอยู่อีกหรือครับท่าน ... ( ขออนุญาตท่านผู้บริหารครับ ส่วนมากที่ท่านเป็นมืออาชีพ มีส่วนน้อยที่ยังบ้าอำนาจตนเองอยู่ในวังวนอย่างนี้ ) ก่อนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับลูกจ้างประจำ สพท. กส.1 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านในเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากกลุ่มงานบริการพื้นฐานตำแหน่งนัการฯ และพนักงานบริการ สู่กลุ่มงานช่าง ซึ่งท่านมีเอกสารหลักฐาน และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาตนเองเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงาน จัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม ได้ส่งประเมินปรับเปลี่ยนตำแหน่งก่อนที่ " หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ ว๔ " จะออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการในเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2552 แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยน บางท่านเงินเดือนตัน (เต็มขั้น) มาหลายปีแล้ว ทำให้เสียโอกาส และไม่มีขวัญกำลังใจ ขอเป็นกำลังใจช่วยให้ผ่านการอนุมัติ และจับกลุ่มรวมพลังกันไว้คงสำเร็จ.... ขอฝากท่านนายกสมาคมลูกจ้างประจำฯ และทุกท่านที่เกี่ยวข้องกรุณาช่วยดูแลความเป็นธรรมด้วย ...chaiyut

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2553 17:49

  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย ได้นำเรื่องเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยท่าน นายกอรรถพล งามดี ได้เสนอค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ, เงินบำเหน็จตกทอด, การรับบำเหน็จรายเดือนด้วยเหตุสูงอายุ ฯลฯ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกลุ่มเงินเดือนค่าจ้างและบำเหน็จบำนาญได้ดำเนินการเสนอข้อมูลขึ้นไปยังกระทรวง และให้เพิ่มข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยสำนักเบิกจ่ายเงินได้ดำเนินการจัดหาตัวเลขอยู่ในขณะนี้
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ จากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2553 17:50

  -การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานพิมพ์ระดับ 2 มาเป็นตำแหน่งพนักงานธุรการระดับ 3 ได้ ในข้อ2.แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาไม่น้อยกว่า 10 ปี(ร่วมกับตำแหน่งเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านนี้) ตามหนังสือ ที่ กค 0428/ว38 ลว 1 เม.ย.53 เรื่องบัญชีกำหนดคุณสมบัติตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำและหนังสือ ที่ นร 1008/35 ลว 8 มี.ค.53 การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำสู่ตำแหน่งใหม่ (หมายเหตุ : แต่ทั้งนี้ต้องรอหนังสือมอบอำนาจในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ซึ่ง ก.พ. กำลังจะออกหนังสือมอบอำนาจใน 1-2 วันนี้)
  -ลูกจ้างประจำได้รับบำเหน็จรายเดือน(บำนาญ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2552 หมวด 2/1 บำเหน็จรายเดือน ข้อ 10/1 และ 10/2
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ จากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ2 มิถุนายน 2553 17:52

  -หน่วยงานที่ได้รับเงินค่าจ้าง(เงินเดือนของลูกจ้างประจำ)ก่อนหน่วยงานอื่นคือกรมชลประทานเนื่องจากหน่วยงานนั้นได้ออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างก่อนหน่วยงานอื่น และปฏิบัติตามหนังสือ ที่ นร1008/ว14 ลว 31 มี.ค.53 และหนังสือ ที่กค 0428/ว38 ลว 1 เม.ย.53 ลูกจ้างประจำได้ตำแหน่งใหม่และแท่งค่าจ้างใหม่ แต่มีบางหน่วยงานโทรมาถามกรมบัญชีกลางเพราะไม่เข้าใจในหนังสือและ กรมบัญชีกลาง กำลังออกหนังสือ วิธีการและหลักเกณฑ์ ในการเข้าสู่โครงสร้างใหม่เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน เรื่องอยู่ที่กระทรวงการคลัง (กำลังจะออกภาย 1-2 วันนี้)

  ตอบลบ
 22. ในนามเลขาศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการสพท.ชพ2ขอขอบพระคุณพี่น้องลุกจ้างฯทุกท่านที่สมทบทุนช่วยเหลือคุณประมวล ไตรภูมิ ที่บ้านเกิดไฟไหม้เสียหายคิดเป็นเงินหลายแสนบาท ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้ง...นนพร

  ตอบลบ
 23. ลูกจ้างประจำ


  ลูกจ้างประจำ : หากจะเรียกให้เต็มก็คือ ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ (กระทรวงการคลัง) ตามหลักการ เป็นกลุ่มการจ้างซึ่งส่วนราชการต่างๆสามารถดำเนินการคัดเลือกได้เอง อาจใช้การสอบสัมภาษณ์และทดสอบภาคปฏิบัติในการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าสู่ตำแหน่ง กลุ่มการจ้างนี้จะเป็นกลุ่มซึ่งเน้นความสามารถทางด้านช่างหรือด้านฝีมือ ซึ่งต้องใช้เวลาหรือประสบการณ์สั่งสมมา


  ซึ่งโดยลักษณะงานจะไม่เน้นคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพต่างๆ (จึงทำให้ผู้จบ ป.4 , ป.6 , ป.7 , ม.ศ.3 ซึ่งไม่ใช่วิชาชีพ ก็เข้าสู่ตำแหน่งได้) จะมีบางส่วนที่ต้องมีคุณวุฒิทางวิชาชีพเช่นกลุ่มลูกจ้างประจำ ซึ่งปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันกับข้าราชการและกลุ่มช่างฝีมือเดิม สิทธิและสวัสดิการต่างๆจะน้อยกว่าข้าราชการ แต่ก็มากกว่าทุกกลุ่มที่เหลือ


  ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่มีเช่น สิทธิค่ารักษาพยาบาล(หมดสิทธิหลังรับบำนาญ) , สิทธิค่าการศึกษาบุตร(หมดสิทธิหลังรับบำนาญ), มีสิทธิรับบำเหน็จ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ได้สิทธิบำเหน็จรายเดือน (บำนาญ)เพิ่มเติม ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณเดิมเรียกข้าราชพลเรือนวิสามัญซึ่งเดิมมีสิทธิเลือกญ แต่หลังปี 2518ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นลูกจ้างประจำเงินงบประมาณและถูกตัดสิทธิในการเลือกรับบำนาญ เพิ่งจะได้มีสิทธิเลือกรับอีกครั้งก็เมื่อ 1 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา
  เงินสะสมเมื่ออกจากราชการ : ลูกจ้างประจำ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ = กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว) ซึ่งสะสมโดยการหักเข้ากองทุน 4 % ของเงินเดือนและรัฐช่วยจ่ายสมทบให้อีก 4 % ของเงินเดือน (รวม 8 %) เมื่อเกษียณราชการจะไม่มีเงินก้อนใดๆตอบแทน นอกจากเงินสะสม ผู้ซึ่งยังรับราชการอยู่ห้ามลาออกจากกองทุน กสจ.
  ลูกจ้างผู้ที่เข้าบรรจุใหม่ตั้งแต่ปี 2540 ต้องเข้ากองทุน กสจ.ทุกคน แต่ลูกจ้างประจำก่อนหน้านั้น ให้สิทธิเลือกจะเข้ากองทุน กสจ.หรือไม่ก็ได้ แต่มีสิทธิเลือกครั้งแรกเพียงครั้งเดียวคือครั้งเมื่อก่อตั้งกองทุนเมื่อปี 2540

  การคิดเงินบำเหน็จรายเดือน(บำนาญ) ของลูกจ้างประจำทุกคน เวลาคิดเงินบำเหน็จรายเดือน ให้ใช้เงินเดือนสุดท้ายคำนวณได้เลยซึ่งได้เท่าไร ก็ได้รับตามนั้น (ระเบียบข้อนี้เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างประจำมาก เพราะทำให้ได้รับเงินบำเหน็จรายเดือนได้สูงสุด เนื่องจากะฐานเงินเดือนการคิดไม่ถูกเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายและไม่มีเพดานห้ามเกิน 70 % ) ..ขอขอบคุณท่าน ม2ท..(คัดลอกจากเว้บของท่าน)

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ10 สิงหาคม 2553 21:56

  ผม เป็นนักการสังกัด สพฐ.มานานแล้วแต่มาตันในปีนี้ เมื่อ2 ปีที่แล้วผอ.เก่าไม่ยอมทำเรื่องเปลี่ยนตำแหน่ง ทั้งที่ฝ่ายบุคลากรมีหนังสือแจ้งมาว่าให้ปรับเปลี่ยนได้แต่ผอ.กลั้นแกล้งเก็บเอกสารเข้าใส่ใต้โต๊ะซะงั้น ณ ปัจจุบันผมได้โอนย้ายมาสังกัน อบจ. และมีผอ.คนใหม่แล้วและไม่รู้ในอบจ.จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ใหม อ๋อ ลืมไปผมเหลืออายุราชการ 6 ปี ในตำแหน่งจริงๆผมอยู่ในประเภทแรงงาน แต่ที่ผ่านมาผมทำงานมากกว่างานที่ทำประจำ สอนดนตรีไทย ( เป็นงานเสือกที่ไม่มีค่าแรง มา13ปีแล้ว ) เป็นช่างบำรุง เป็นช่างไฟ ช่างสี ช่างศิลป์เขียนและทำตัวอักษรงานกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ( มีครูศิลปะ แต่ไม่เคยทำโยนให้ผมทำ ) ซึ้งผมไม่เคยเรียนและทำมาก่อน แต่มาฝึกหัดจนชำนาญเพราะอยู่ที่นี้ แล้วที่นี้ตันจะมีใครเห็นใจช่วยบ้างครับ. ผอ.เขตช่วยดูแลลูกจ้างประจำด้วยครับ อยากให้ขึ้นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างเพราะข้าราชการขึ้นทุกปีปีละ 2 ครั้งแต่ลูกจ้างตามภารกิจไม่ขึ้นเลยนอกจากรอกรมส่งเสริมจะประกาศขึ้น

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2553 00:05

  ด่วนที่สุด(สำหรับลูกจ้างฯ สังกัด สพท 185 เขต)

  เรียนประธานศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกจังหวัด

  ให้ท่านแจ้งรายชื่อตัวแทนลูกจ้างฯ ซึ่งเป็นแกนนำเฉพาะที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษา(โรงเรียน) เขต ละ 2 คนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพลูกจ้างฯของสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคลและนิติการ(สพร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โดยส่งรายชื่อทาง E-mail Somchay@hotmail.com และ chart4301@hotmail.com หรือทางโทรศัพย์ หมายเลข 0817802285 คุณสมชาย สุดลอย เลขาธิการสมาคมฯ เป็นการด่วนที่สุดเพื่อทาง สพฐ จะได้ออกหนังเพื่อเป็นทางการแจ้งหน่วยงานทราบ

  หมายเหตุ

  จังหวัดไหนที่ยังไม่มีศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ให้ติดต่อโดยตรง ที่โทรศัพย์หมายเลข 0817802285 คุณสมชาย สุดลอย เลขาธิการสมาคมฯ

  0878942015 คุณสุเธียร บุญเรือง ประธานศูนย์ฯพังงา

  0815693117 คุณสุพิศ ประธานศูนย์ฯนครศรีฯ

  0862716849 คุณวิรัตน์ ประธานศูนย์ฯกระบี่

  ให้แจงชื่อภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เท่านั้น

  ในส่วนของลูกจ้างส่วนราชการสพทชุมพรเขต2มีมติส่ง คุณวราห์ ดวงสวัสดิ์ รร.บ้านปังหวาน และคุรปานจิตร โตรัตน์ รร.วัดชลธีพฤกษาราม เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ...นนพร..เลขาศูนย์ประสานงานลูกจ้างส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฃุมพรเขต 2

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2553 00:48

  ด้านนายสมบัติกล่าวว่า จากข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณในอีก 10 ปีข้างหน้า ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2562 จะมีรวมทั้งสิ้น 192,285 คน โดยปีงบฯ 2553 จะเกษียณฯ 6,424 คน และปีงบฯ 2554 จำนวน 8,422 คน เมื่อดูข้อมูลลึกลงไปถึงสาขาวิชาที่ครูผู้สอนจะเกษียณฯพบว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีครูสาขาวิชาต่างๆ เกษียณฯใน 10 อันดับแรก ดังนี้ประถมศึกษา 28,721 คน ภาษาไทย 28,578 คน บริหารการศึกษา 22,549 คน สังคมศึกษา 22,106 คน การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 19,802 คน คณิตศาสตร์ 16,949 คน วิทยาศาสตร์ 15,502 คน สุขศึกษา/พลศึกษา 12,181 คน ภาษาต่างประเทศ 11,781 คน และศิลปะ 6,098 คน นอกจากนี้ พบว่าครูที่สอนในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ตรงวิชาเอกที่จบมาถึง 26,396 คน แบ่งเป็นสอนฟิสิกส์ 1,342 คน เคมี 1,400 คน ชีววิทยา 2,027 คน คณิตศาสตร์ 8,724 คน คอมพิวเตอร์ 5,454 คน และภาษาอังกฤษ 7,449 คน ส่วนครูที่สอนตรงตามวิชาเอกมี 57,963 คน ซึ่งต้องยอมรับว่า ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ5 กรกฎาคม 2558 20:11

  ประชุมที่ โคราช11 /07/58

  ตอบลบ